Dominància destra a la lateralitat humana

La gran majoria d’objectes quotidians pensats per ser usats amb les mans: culleres, forquilles, bolígrafs, llapisses,… així com tot tipus d’eines: serres, tisores,… estan dissenyades per a ser usades per persones destres i ens sembla el més normal del món. Però, per què en un nen es desenvolupa amb més facilitat la lateralitat destra?

Recordem que les lateralitats manual i de les extremitats inferiors són contralaterals considerant que els nervis del sistema nerviós perifèric que naixen de l’hemisferi cerebral dret, irradien el costat esquerre del cos, mentre que els nervis que surten de l’hemisferi esquerre, irradien el costat dret.

Cada hemisferi s’ocupa de funcions especialitzades diferents, encara que sembla ser que no de forma exclusiva, de tal manera que, a cada activitat que realitzem, actuen conjuntament els dos hemisferis, cadascun en major o menor mesura segons el tipus de tasca. Així, l’hemisferi esquerre governa eminentment les funcions motrius i l’hemisferi dret, les intel·lectuals.

En una població mitjana, el percentatge de persones esquerranes és del 5-10%. D’això es pot deduir que amb seguretat la dominància destra té un fonament antropològic, encara que no es pot subestimar la influència dels factors culturals, socials o pedagògics atès que s’ha que tenir en compte que part de l’aprenentatge d’un nen es basa en la imitació, en la identificació amb l’adult. En aquest sentit és interessant comentar el major percentatge d’esquerrans de la població mitjana dels Estats Units.

D’altra banda, en el grup d’individus amb alta capacitat intel·lectual, el percentatge d’esquerrans puja fins al 20-25%, fet que es pot atribuir a la dominància de l’hemisferi dret, eminentment intel·lectual, que els caracteritza.

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in General, Novetats and tagged , , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply