Presentació

Imagen alegòrica de castellers cooperant per construir un castell.La Fundación Privada Javier Berché ha estat creada per un grup de professionals formats en diferents disciplines, sensibilitzats per l’actual situació de l’educació al nostre país, comptant amb la col·laboració d’ex alumnes i pares d’ex alumnes del Dr. Javier Berché.

El punt d’inici es la identificació i l’atenció personal i educativa dels alumnes amb altes habilitats intel·lectuals, excepcional creativitat, talents específics i amb dificultats d’aprenentatge que tenen un gran potencial, però que actualment poden formar part del grup identificat del fracàs escolar. La Fundació Privada Javier Berché els proporciona solucions educatives a fi que puguin desenvolupar tot el seu potencial i assolir l’excel·lència educativa, professional i personal. Per això treballa en estreta col·laboració amb el Center For Talented Youth (CTY) de la Universitat John Hopkins (Baltimore, EUA), centre de referència mundial en la detecció de persones amb altes capacitats educatives.

Missió

  • Consolidar, actualitzar i millorar la tasca del Dr. Javier Berché al voltant de la identificació i l’atenció educativa dels nens/nenes i joves amb altes capacitats.
  • Aplicar i difondre una metodologia d’identificació precoç dels alumnes amb altes capacitats, en permanent actualització i orientada a obtenir una diagnosi acurada i complerta dels seus perfils personals.
  • Oferir un acompanyament educatiu extraescolar a l’alumne/a amb altes capacitats que l’ajudi a desenvolupar la seva excel·lència personal (intel·lectual i emocional), en un clima d’harmonia familiar, de seguretat afectiva i d’integració social.
  • Harmonitzar l’acompanyament entre la família, l’escola i les altres institucions que participen en el procés educatiu de l’alumne/a amb altes capacitats.

Visió

La Fundació ha de:

  • Consolidar-se com a centre de referència per la qualitat i l’excel·lència en la identificació i l’atenció educativa d’alumnes amb altes capacitats.
  • Oferir serveis de qualitat d’assessorament, de formació i d’innovació educativa en l’atenció educativa als alumnes amb altes capacitats.
  • Impulsar la creació d’un treball en xarxa sobre alumnes amb altes capacitats amb entitats, empreses i institucions amb l’objectiu que reverteixi a la societat.