PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

mbot-inrared-eyes-1024x683

Impartit per: Joan Segura i Jordi Vidal

Durada: del 4 al 27 de Juliol

Horari: dimarts i dijous

 • 15.00h a 16.00h (alumnes de ESO) Edats compreses entre els 13 i 18 anys.
 • 15.00h a 16.00h (alumnes de 4rt a 6e d’Educació Primaria) Edats compreses entre el 9 i 12 anys

Preu: 250€

Objectiu

L’objectiu principal d’aquest curs és introduir els alumnes al món de la programació mitjançant el llenguatge de programació amb blocs Scratch dissenyat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology). L’aplicació dels coneixements adquirits es basarà en el disseny de videojocs i en la construcció de programes de control del robot Mbot.

Competències 

Els alumnes treballaran la seva capacitat de raonament lògic i algorítmic i reforçaran la seva creativitat en la resolució de problemes, fent servir les seves pròpies idees per a construir treballs complexos de forma ordenada i estructurada. Tanmateix, aprendran a compartir idees i a treballar en equip.

Requisits previs

No es requereixen

Continguts

 •  L’escenari en Scratch. Coordenades en el pla.
 • Objectes: personatges i disfresses.
 • Introducció al control de fluxe: variables i missatges.
 • Processos iteratius (bucles)
 • Control de fluxe per estructures condicionals.
 •  Aplicació al control del robot Mbot.

Metodologia docent 

S’introdueix els alumnes al món de la programació fent servir estructures en blocs, que els permeten aprendre de forma entretinguda amb resultats visuals instantanis. Aquesta immediatesa fa augmentar la seva confiança i autoestima i els motiva a seguir aprenent. El curs consta de tres etapes essencials. En la primera s’exposen els conceptes teòrics bàsics de la programació, tot acompanyant cada concepte amb un exemple aplicat que il·lustri la seva implementació a l’ordinador. En una segona etapa, un cop assolits els coneixements essencials, es proporciona als alumnes una sèrie de codis ja escrits per a que els implementin a l’ordinador i analitzin la funció de cada ordre. Se’ls demana que modifiquin aquests codis per aconseguir noves accions o bé que trobin alternatives per aconseguir el mateix objectiu fent servir objectes o estructures diferents. En l’etapa final, es proposa als alumnes un problema a resoldre i se’ls demana que treballin el codi corresponent de forma individual o en equip segons el tipus de tasca.

Material docent i equipament

L’alumne haurà de vindre a classe amb ordinador personal portàtil. A classe s’instal·larà el programa Scratch de distribució lliure i es proporcionarà tot el material didàctic necessari.

  One Response to "PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA"

  Leave a reply