Què és el WISC-IV?

Descripció del WISC-IV

L’escala d’Intel·ligència de Wechsler per a nens IV (WISC-IV), és un instrument clínic d’aplicació individual per avaluar les capacitats cognitives de nens amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys. És una versió actualitzada de les anteriors escales de Wechsler (WISC, WISC-R i WISC-III, encara que aquesta última no es va realitzar en espanyol) amb diferents tests i indicadors que subministren informació sobre el funcionament intel·lectual en certs camps específics. S’obté també una puntuació composta que representa la capacitat intel·lectual general.

Estructura del WISC-IV

Certament, s’han realitzat millores importants como són la incorporació d’alguns tests nous, l’obtenció de barems actualitzats i un major èmfasi en les puntuacions compostes que reflecteixen la capacitat dels nens en camps més concrets del funcionament cognitiu. Els materials han estat redissenyats per fer-los més atractius i actuals i s’han introduït certs canvis en la forma d’aplicar i puntuar les proves per fer-les més fàcils d’aplicar i més agradables als nens.
El WISC-IV consta de 15 tests, 10 dels quals provenen del WISC-III i 5 són nous. Els tests nous són: Conceptes, Lletres i Números, Matrius, Animals i Endevinalles.
L’estructura general del WISC-IV s’ha actualitzat per recollir les teories i pràctiques més actuals en l’avaluació cognitiva infantil, com és la major atenció prestada a la memòria de treball i a la velocitat de processament. En consequència, s’han incluït canvis importants en l’estructura de l’escala, en la composició dels tests i en les puntuacions compostes.

Resultats del WISC-IV

El WISC-IV permet obtenir 5 puntuacions compostes, la primera de les quals és el tradicional CI que reflecteix la capacitat cognitiva general del nen. Per analitzar les capacitats del nen en altres camps més concrets poden obtenir-se unes altres 4 puntuacions compostes: l’índex de comprensió verbal (CV), l’índex de raonament perceptiu (RP), l’índex de memòries de treball (MT) i l’índex de velocitat de processament (VP).

Facebook Twitter Linkedin
Bookmark the permalink.