SAT matemàtiques

Archivo 5-5-17 14 06 06

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és preparar els alumnes per assolir una bona puntuació a l’examen oficial SAT del College Board.

Competències 

En l’examen SAT es busca que els alumnes sàpiguen aplicar uns coneixements elementals de matemàtiques a situacions reals molt diverses. És en aquest sentit que amb aquest curs la majoria d’alumnes no adquireixen coneixements nous, sinó que consoliden l’habilitat de fer servir en situacions molt diverses uns coneixements ja adquirits per molts d’ells.

Requisits previs

Nivell de 4rt d’ESO o superior.

Edats compreses entre els 15 i 18 anys.

Continguts

 •  Algebra: resolució d’equacions quadràtiques i sistemes d’equacions lineals
 •  Plantejament de problemes i anàlisi de dades.
 • Manipulació de fórmules complexes.
 • Resolució de problemes mitjançant longituds, àrees i volums.
 • Raons trigonomètriques i teorema de Pitàgores.
 • Introducció als nombres complexos: suma, resta, multiplicació, divisió I simplificació d’expressions.
 • Conversió d’angles entre radians i sexagesimals.
 • Aplicació de teoremes de geometria per a trobar longituds d’arcs de circumferència, longituds de cordes, angles i àrees de sectors.
 • Congruència i similitud de figures geomètriques.

Metodologia docent

El curs s’inicia fent un repàs dels conceptes teòrics que es faran servir, tot il·lustrant la seva aplicació a la resolució d’algunes qüestions d’exemple de convocatòries anteriors. Un cop finalitzat aquest període, les sessions són purament pràctiques orientades a la resolució de qüestions d’examen.

Material docent

Al llarg del curs es proporcionarà a l’alumne tant apunts de teoria com enunciats d’examen.

  Leave a reply